م

منفقین صندوق کوثر

۶۳۷عضو
م
۶۳۷ عضو

منفقین صندوق کوثر

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

۱۳ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۱۲۶ و ۴۰۳.۱۲۷ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۲۸، ۴۰۳.۱۳۱ و ۴۰۳.۱۴۵
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۷:۱۳

۱۴ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۱۲۹ اولویت: خرید وسیلهیکی از عزیزان مدرسه جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از مرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۴ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۶۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱.۵ میلیون از مرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۲۴ اولویت: مسکنبنده‌ خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون از مرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۲۸ اولویت: درمانبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۳ میلیون از شهریور ۴۰۳مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۴۵ میلیون تومان
undefined۴۰۳.۱۳۱ اولویت: درمانبنده‌ خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا مهر ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۴۵ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۳:۳۵

۱۵ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی از کد ۴۰۳.۱۲۸ تاکنون ۱۵ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۳۵ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۲۴، ۴۰۳.۱۴۴، ۴۰۳.۱۲۹، ۴۰۳.۱۳۱ و ۴۰۳.۱۴۵
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۱۶:۴۴

۱۶ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۵۲ اولویت: زیارتیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین هزینه زیارت نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۳۲ اولویت: تحصیلبنده خدایی جهت تامین مخارج تحصیل نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۳۳ اولویت: درمان و تحصیلبنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان و تحصیل نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۳۵ اولویت: مسکنبنده‌ خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۳۷ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۵:۵۵

۱۸ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۱۳۳ تاکنون بطور کامل تامین شده است.
همچنین از کد ۴۰۳.۱۳۲ تاکنون ۵ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۵ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۵۲، ۴۰۳.۱۳۵ و ۴۰۳.۱۳۷
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۷:۰۴

۱۹ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۵۳ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۳۸ اولویت: کسب و کاربنده خدایی جهت راه اندازی کسب و کار نیاز به ۲۵ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۱ اولویت: مخارج زندگیبنده خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۴ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۲ اولویت: مخارج زندگیبنده‌ خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۴۳ اولویت: بدهیبنده خدایی جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: یکجا مرداد ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۳:۴۹

۲۰ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۱۳۸ و ۴۰۳.۱۴۳ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۴۲، ۴۰۳.۱۴۱ و ۴۰۳.۱۵۳
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۹:۵۸

۲۱ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۱۵۲ اولویت: زیارتیکی از عزیزان مدرسه جهت تامین هزینه زیارت نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۳۲ اولویت: تحصیلبنده خدایی جهت تامین مخارج تحصیل نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۵ میلیون تومان
undefined۴۰۳.۱۳۵ اولویت: مسکنبنده‌ خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۳۷ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۳ اولویت: مسکنیکی از عزیزان مدرسه جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۱ اولویت: مخارج زندگیبنده خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۴ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۲ اولویت: مخارج زندگیبنده‌ خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۴:۰۵

۲۲ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۱۳۲ تاکنون بطور کامل تامین شده است.
همچنین از کد ۴۰۳.۱۴۱ تاکنون ۷ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۱۳ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۴۲، ۴۰۳.۱۳۷، ۴۰۳.۱۳۵، ۴۰۳.۱۵۲ و ۴۰۳.۱۵۳
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۷:۵۹

۲۳ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۵۹ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۵۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: یکجا نیمه مرداد ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۶ اولویت: خرید وسیلهبنده خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا دی ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۸ اولویت: درمان بنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۹ اولویت: مخارج زندگیبنده‌ خدایی جهت تامین مخارج زندگی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۵۱ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۴:۲۳

۲۵ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۱۴۹ و ۴۰۳.۱۵۹ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.

کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۵۱، ۴۰۳.۱۴۸ و ۴۰۳.۱۴۶
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۹:۰۶

۲۶ تیر

thumnail
undefined امام باقر علیه السلام:روز عاشورا این‌طور به هم تسلیت بگویید:
undefined أعْظَمَ اللَّهُ أُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِالْحُسَيْنِ وَ جَعَلَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَأْرِهِ مَعَ وَلِيِّهِ‏ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السّلامُ.

خداوند اجر ما را در مصیبت امام حسین علیه السلام زیاد گرداند و ما و شما را از خونخواهان او در رکاب حضرت مهدی علیه السلام قرار دهد.

undefinedالتماس دعا

۶:۵۰

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۶۰ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۴ میلیون تومان وام دارند.undefinedبازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۶۱ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۴ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۵ اولویت: بدهیبنده‌ خدایی جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا دی ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۵:۵۷

۲۷ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کدهای ۴۰۳.۱۶۱ و ۴۰۳.۱۶۰ تاکنون بطور کامل تامین شده اند.

کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۵۵و ۴۰۳.۱۵۴
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۷:۰۰

۲۸ تیر

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن کدهای باقی مانده در هفته جاری
undefined۴۰۳.۱۴۶ اولویت: خرید وسیلهبنده خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا دی ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۴۸ اولویت: درمان بنده خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۵۱ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۲ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۴ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۵ اولویت: بدهیبنده‌ خدایی جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: یکجا دی ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به آی دی @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۴:۵۹

۳۰ تیر

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۱۴۸ تاکنون بطور کامل تامین شده است.

کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۵۵، ۴۰۳.۱۵۱، ۴۰۳.۱۴۶ و ۴۰۳.۱۵۴
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۶:۵۷

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۷۰ اولویت: بدهییکی از عزیزان مدرسه جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۶ اولویت: کسب و کاربنده خدایی جهت راه اندازی کسب و کار نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱۰ میلیون تومان از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۷ اولویت: کسب و کاربنده خدایی جهت راه اندازی کسب و کار نیاز به ۱۵ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: یکجا آذر ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۵۸ اولویت: کسب و کاربنده‌ خدایی جهت راه اندازی کسب و کار نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۶۳ اولویت: بدهیبنده خدایی جهت بازپرداخت بدهی نیاز به ۱۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به شناسه @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۵:۴۵

۱ مرداد

بسم الله الرحمن الرحیم مدرسه دانشجویی قرآن و عترت در نظر دارد در شهرهای مختلف مکان‌هایی را به عنوان خانه انس با قرآن و تدبر خریداری کند. مکان اول: شهر اصفهان: محل خیابان پروین ۱۸۰ متر مناسب برای مهد قرآن و کلاس‌های تدبر – در این مکان در ایام خاص روضه‌خوانی هم می‌شود. مبلغ حدود ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ۵۹۰ نفر ۱۴ میلیون – به شکل قرض شش ماهه یا مشارکت در خرید کسانی که تمایل به مشارکت دارند میزان سهم خود را به نفر تا ۵ مرداد به اینجانب اطلاع دهند.@okhovatnoor

۵:۲۶

۲ مرداد

سلام علیکم
undefinedبحمدلله به فضل و کرم الهی کد ۴۰۳.۱۷۰ تاکنون بطور کامل تامین شده است.
از کد ۴۰۳.۱۵۸ تاکنون ۵ میلیون تومان تامین شده است. مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۵ میلیون تومان
همچنین از کد ۴۰۳.۱۵۷ نیز تاکنون ۵ میلیون تومان تامین شده است.مبلغ موردنیاز باقی مانده: ۱۰ میلیون تومان
کدهای باقی مانده: ۴۰۳.۱۶۳، ۴۰۳.۱۵۸ و ۴۰۳.۱۵۶
ممنون از همگی
undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

۷:۱۷

يا مَوْلاتى يا فاطِمَةُ یا کعبة الآمال لأهل الحاجة اغیثینی صندوق قرض الحسنه کوثر مدرسه قرآن
undefined۴۰۳.۱۶۴ اولویت: خرید وسیلهبنده خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۳۰ میلیون تومان وام دارند.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی یک میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۶۵ اولویت: مسکنبنده خدایی جهت تهیه مسکن نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۱ میلیون تومان از شهریور ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۶۶ اولویت: خرید وسیلهبنده خدایی جهت خرید وسیله ضروری نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefined باز پرداخت: یکجا بهمن ۴۰۳
undefined۴۰۳.۱۶۷ اولویت: درمانبنده‌ خدایی جهت تامین هزینه های درمان نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارند.undefinedباز پرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۴ میلیون از شهریور ۴۰۳
undefined ۴۰۳.۱۶۸ اولویت: مسکن و مخارج زندگیخانم سرپرست خانواری جهت تهیه مسکن و تامین هزینه های زندگی نیاز به ۲۰ میلیون تومان وام دارد.undefined بازپرداخت: به ازای کل مبلغ ماهی ۵۰۰ از شهریور ۴۰۳
درصورت تمایل به مشارکت در کل یا بخشی از مبالغ به شناسه @noore_moshaver اطلاع دهید.
لطفا قبل از هماهنگی، مبلغی واریز نشود

۱۶:۰۹