عکس پروفایل P.TakbiriP

P.Takbiri

قرآن نوری است که خاموشی ندارد؛چراغی است که درخشندگی آن زوال ناپذیر است؛دریایی است که ژرفای آن درک نشود؛راهی است که رونده آن گمراه نگردد....