عکس پروفایل Pardis TakbiriP

Pardis Takbiri

قرآن نوری است که خاموشی ندارد؛چراغی است که درخشندگی آن زوال ناپذیر است؛دریایی است که ژرفای آن درک نشود؛راهی است که رونده آن گمراه نگردد....