عکس پروفایل شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)ش

شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)

۶۶۶عضو
عکس پروفایل شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)ش
۶۶۶ عضو

شیوه تدریس کتابهای تدبر(ویژه مربیان)

فایل های روش تدریسکتابهای تدبر در قرآن (جلد ۱ تا ۵ )و کتاب تدبّر چیستی، چرایی و چگونگی
undefined ارتباط با ادمین:
@m_quranschool

۲۸ آذر ۱۴۰۰

صوت جلسه شانزدهم ارتقای تدبر.27 آذر 1400.mp3

۲۶.۳۱ مگابایت
undefined صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
undefined جلسه شانزدهم (تدبر مکی- تدبر مدنی)
undefined ویژه مربیانundefined استاد اخوتundefined ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------------undefined آنچه در جلسه مطرح شد:
undefined تدبر مکیundefined نحوه مطالعه سوره از منظر یک ساختارundefinedگام اول: ساختار مولفه بندی شده ،با تعریف مشخص و ایجادکننده تمایزundefinedگام دوم: نسبت آیه ها را با ساختار مشخص می کنیمundefinedگام سوم: توسط آیه ها،سوره طبق ساختار تنظیم می شودundefined نکاتی در مورد سوره های حوامیمundefinedمطالعه سوره ها با ساختار وجودی انسانغرض واحدundefinedکارکرد سوره به نسبت غرض واحدundefinedاستخراج مولفه ساختاری برای غرض(ساختار دین در جامعه)
undefined در کتاب تدبر مکی، هم نحوه مطالعه ساختاری داریم، و هم نحوه استخراج ساختار تدبر مکی ، تدبر شناخت و ساخت ساختار ها
undefined تدبر مدنیروی تدبر مکی سوار می شود و جدای از آن نیست. تنها دقت هایی دارد من جمله:undefinedاهمیت درک فضای نزول سوره های مدنیundefinedاهمیت توجه به ساختار جامعه در سوره های مدنیundefinedاسماالحسنی؛ نزول اسم به بهانه رخداد و آنگاه درک مفهوم اسم
undefined مقاصد تدبر مدنیundefinedتبیین مباحث جامعه شناسی و حاکمیتی قرآن در حد لزوم برای فردundefinedآشنایی با توحید ربوبی و توحید افعالیundefinedطهارت= برطرف کردن نواقص توحیدیتدبر مدنیطهارت تدبر مدنی، در اوج تدبرهای تا اینجاست.(برطرف کردن نواقص و ...برای تجلی اسماالله)undefinedاستمرار مطالعه تدبر ساختاری که به واسطه تدبر مکی آموخته شده
undefined علت انتخاب سوره های کتاب تدبر مدنیسور مسبحات از جهت مقاصد بالا، نسبت به هر یک از مقاصد دارای امتیاز ویژه هستند.
undefined روش مطالعه کتاب:۱. مطالعه تاریخی + مباحث مقدماتی کتاب + ساختار جامعه۲. هر سوره ای شبیه کتاب سوره ای به صورت مستقل خوانده شود.(توصیه به مطالعه تفسیر المیزان)۳.  مطالعه هر سوره ای با سوره مجاور و اسخراج وجوه مشترک۴. سه سوره اول با سه سوره دیگر خوانده می شود. سوره صف مشترک است.
undefined صحبت هایی در مورد مجازی سازی آموزش تدبرundefinedاهمیت مجازی سازی آموزش کتاب های تدبر برای گسترش جریان تدبر در قرآنundefinedارائه نمونه کار توسط خانم احمدیانundefinedاصل اولیه مجازی سازی، داشتن آرشیو مجهز در دسترس است.undefinedدرخواست ارائه پیشنهادات برای مجازی سازی تدبر ها
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مکی #تدبر.مدنی

۸:۳۵

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

ارتقای تدبر- جلسه شانزدهم.pdf

۲۲۱.۳ کیلوبایت

undefined فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه شانزهم هم اندیشی ارتقای تدبر
undefined ۲۷ آذر ۱۴۰۰

۱۳:۱۸

جلسه هفدهم ارتقای تدبر.mp3

۲۱.۷۷ مگابایت
undefined صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
undefined جلسه هفدهم (تدبر مدنی)
undefined ویژه مربیانundefined استاد اخوتundefined ۴ دی ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------undefined آنچه در جلسه مطرح شد:
undefined کلیتی از محتوا و غرض هدایتی ۲۸ سوره نازل شده در مدینه
undefined مطالعه مدنی سه بخش دارد:undefinedساختار وجودی انسان: برای آسیب شناسی استفاده می شودundefined اسماء الحسنی :سوره ها کشف مصادیق شرک میکنند لذا بحث اسما جهت درمان مطرح می شود.undefinedساختار وجودی جامعه: برای درک درست از احکام است.
undefined شیوه اصلی مطالعه تدبر مدنی؛ تشخیص جریان حق و باطل است.
undefinedپاسخ به سوالات کارگروه تدبر مدنی
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مدنی

۱۳:۳۳

ارتقای تدبر- جلسه هفدهم.pdf

۲۱۲.۴ کیلوبایت

undefined فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه هفدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
undefined ۴ دی ۱۴۰۰

۱۳:۳۴

جلسه 18 ارتقای تدبر.mp3

۱۸.۷۳ مگابایت
undefined صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
undefined جلسه هجدهم (تدبر مدنی- تدبر ادبی)
undefined ویژه مربیانundefined استاد اخوتundefined ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰--------------------------------------------------------------undefined آنچه در جلسه مطرح شد:
undefined باقی مانده بحث کتاب مکی و مدنی
undefined اسماء خدا در آسیب شناسیundefinedمعرفی خداوندundefinedاسم های ظاهر: باورهایی که باید درباره خداوند حالتی تثبیت را در خداوند مشاهده کندundefinedافعال خداوند: باورهایی هستند که باید به وسیله مشاهده افعال در عالم، انسان را به خداوند برساند.
undefined طهارت هر انسانی به این است که بفهمد خدا در هر سوره،خودش را به چه شکل معرفی کرده و مضامین سوره هر فرد را به چه اسم یا اسمائی دلالت میدهد.
undefined تدبر ادبی
undefined فهم ادبی قرآن لازمه فهم قرآنundefinedگزاره نویسی/تعمیم گزاره ها وابسته به تدبر ادبی ست و لازم است ذائقه ادبیات فهمی،به همراه سوال و نیاز باشد تا فهم حاصل شود. جنس این فهم شهودی ست.
undefined پیش نیاز: خواندن ادبیات عرب ساده
undefinedادبی ۱: در مورد قالب کلام و ارکان و واجبات آنundefinedادبی ۲: در مورد نفوذ و تاثیر گذاری کلامundefinedادبی ۳: مجموعه ادبی ۱ و ۲ به علاوه بررسی حکمت قالبهای کلام و نفوذ آن
undefined موانع فهم ادبیات: عجله در یادگیری/اعتماد به نفس نداشتن/فهم قراردادی/فهم بدون احساس/فکر می کنند استعداد عربی فهمی را ندارد.
undefined شیوه های تدریسundefined متناسب با رشته تخصصی افرادundefined متناسب با کتاب
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.مدنی #تدبر.ادبی

۱۴:۰۰

ارتقای تدبر- جلسه هجدهم.pdf

۳۶۴.۳۵ کیلوبایت

undefined فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه هجدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
undefined ۱۱ دی ۱۴۰۰

۱۴:۱۴

جلسه نوزدهم ارتقای تدبر.mp3

۲۰.۸۹ مگابایت
undefined صوت جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- ویژه مربیان
undefined جلسه نوزدهم (تدبر ادبی- تدبر روایی)
undefined ویژه مربیانundefined استاد اخوتundefined ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰------------------------------------------------------------------undefined آنچه در جلسه مطرح شد:
undefined تدبر ادبیundefined زمان خواندن کتاب ادبی: بر اساس نیاز و اشتیاق+پس زمینه ادبیات عربundefinedپاسخ به سوالات تدبر ادبی undefined ارزیابی طهارتی تدبر ادبی
undefined تدبر رواییقران از اهل بیت جدا نیست و این کتاب بنا دارد رفت و برگشت بین قرآن و روایات را بدهد.و علاوه بر روایات ذیل ایات،به دعاها هم پرداخته می شود.undefined مربی تدبر روایی لازم است:نهج البلاغه و تحف العقول یا منابع تخصصی روایی را خوانده باشد و با فرهنگ عمومی دعا و روایات آشنا باشد.
undefined چهارسوال را پاسخ دهید:undefinedچگونه یک کلاس را با نشاط می کنیدundefinedچگونه انس دوستان خود را به قرآن زیادتر می کنیدundefinedچه مبحث و کتابی را بهتر می توانید دست بگیریدundefinedچه مبحث و کتابی را بهتر می توانید به یک نفر انتقال بدهید.
#ارتقای.تدبر #استاد.اخوت #تدبر.ادبی #تدبر.روایی

۱۴:۵۵

ارتقای تدبر- جلسه نوزدهم.pdf

۲۱۱.۷۶ کیلوبایت

undefined فایل ارائه استاد اخوت - pdfجلسه نوزدهم هم اندیشی ارتقای تدبر
undefined ۱۸ دی ۱۴۰۰

۱۴:۵۶

ارتقای تدبر 00.10.18 (2).vsdx

۲۶۴.۷۳ کیلوبایت

undefined فایل ارائه استاد اخوت - visio"جلسات اول تا نوزدهم هم اندیشی ارتقای تدبر"

۱۵:۱۲

پیاده شده جلسات ارتقای تدبر.pdf

۶.۷۳ مگابایت

undefined فایل پیاده شده جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- pdf

۱۵:۳۸

پیاده شده جلسات ارتقای تدبر- کامل.docx

۶.۹۱ مگابایت

undefined فایل پیاده شده جلسات هم اندیشی ارتقای تدبر- word

۱۵:۴۶

۱۷ مهر ۱۴۰۱

moghadamat.pdf

۷۹۲.۴۲ کیلوبایت

undefined آیین نامه کتاب مقدمات تدبر در قرآن - ویژه مربیان
undefined عناوین فایل:
undefined محور کلاس های قرآنundefined ساختار کتابundefinedارزیابیundefinedویژگی های مربیundefinedنحوه ارائه کتابundefinedانواع مخاطب
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۹:۱۷

sanad ketab tafakkor.pdf

۲.۳۹ مگابایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تفكر در قرآن
undefined عناوین فایل:
undefined جايگاه تفكر در منظومه تدبرundefinedتعريف تفكرundefinedارتباط دروس کتاب با تفکرundefinedتعریف روش های تفکرundefinedکلام و روش های تفکرundefinedغایت کتاب روش های تفكر در قرآنundefinedفرآیند دروس کتابundefinedروش کلی این کتاب برای مطالعه سوره undefinedنحوه ارائه مطالبundefinedنکاتی برای ارزیابی مطالعه کتابundefinedختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۹:۲۹

eraeh tafakkor.pdf

۴۷۵.۹۲ کیلوبایت

undefined آیین نامه ارائه کتاب روش های تفکر در قرآن

۹:۳۰

pishnahad eraeh tafakkor.pdf

۱۹۲.۸ کیلوبایت

undefined پیشنهاداتی برای ارائه دروس کتاب روش های تفکر در قرآن

۹:۳۳

aeynnameh kalameh.pdf

۱.۲۸ مگابایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تدبر کلمه ای
undefined عناوین فایل:
undefined دانستی هایی قبل از شروع مطالعه کتابundefined فرآیند دروس کتابundefinedغایت هر درس به نسبت غایت کتابundefinedچگونگی ارائه و ارزیابی هر درسundefinedپیشنهاد هایی برای درک بهتر کلمهundefinedمهارت هایی برای فهم معنا و مصداق کلمه های قرآنundefinedدسته بندی مخاطبانundefinedنکاتی برای مربیانundefinedارزیابی دوره تدبر کلمه ای
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۴:۱۳

sorehiy sanad.pdf

۳۵۹.۸۱ کیلوبایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تدبر سوره ای
undefined عناوین فایل:
undefinedساختار سوره در قرآنundefinedغایت کتاب روش های تدبر سوره ایundefinedفرآیند دروس کتابundefinedنکاتی برای ارزیابی مطالعه کتابundefined ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر
undefined در حال تکمیل...

۱۴:۱۶

sanad ghoran be ghoran .pdf

۹۶۸.۰۱ کیلوبایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تدبر قرآن به قرآن
undefined عناوین فایل:
undefinedکلیات قرآن به قرآنundefinedمنطق قرآن در دلالت آیات به یکدیگرundefinedغایت کتاب روش های تدبر قرآن به قرآنundefinedفرآیند دروس کتابundefinedروش کلی این کتاب برای مطالعه سوره undefinedنکاتی برای ارزیابی مطالعه کتابundefined ختم رویکردی (ختم قرآن با رویکرد این کتاب)
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۴:۲۱

sanad makki.pdf

۳۹۹.۴۲ کیلوبایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تدبر مکی
undefined عناوین فایل:
undefined پیش نیاز ورود به دوره تخصصیundefined جایگاه تدبر مکی در منظومه تدبرundefinedغایت کتاب undefinedاهداف کتاب undefinedرویکرد کتابundefinedانتظار از مخاطب در مواجه با سوره ها از نظر علمی و عملیundefinedفرآیند دروس کتابundefinedروش کلی تدبر بین سوره ای در سوره های مکیundefinedنمودار در تدبر مکیundefinedگزاره نویسی در تدبر مکیundefinedنحوه مطالعه سوره از منظر یک ساختارundefined نمودار سوره با ساختار وجودی انسانundefinedسوره های حوامیم و روش استخراج ساختارundefinedنکات تدریس کتاب تدبر مکیundefinedویژگی های مربی تدبر مکیundefinedارزیابی دوره تدبر مکیundefinedختم رویکردی و زیارت جامعه کبیره
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۵:۰۰

sanad madani (2).pdf

۴۲۶.۰۲ کیلوبایت

undefined آیین نامه کتاب روش های تدبر مدنی
undefined عناوین فایل:
undefined پیش نیاز مربیان برای وساطت در تدبر مدنیundefined سیر تاسیس جوامع مدنی توسط انبیاءundefinedتحلیل فضای مدنیundefinedروش مطالعه تدبر مدنیundefinedغایت تدبر در سوره های مدنیundefinedشاخص ها و پیشنهادات ارزیابی
undefined برگرفته از متن کتاب و صحبت های استاد اخوت در طول سال های اخیر

۱۵:۰۴