عکس پروفایل علیرضا طهرانی‌هاع

علیرضا طهرانی‌ها

دیدند گلستان رادر شعله چو ابراهیم، گفتند خداونداآماده این راهیم