عکس پروفایل دکتر امیر بیدختی | انتخابات 1402د
۸۳۶ عضو

دکتر امیر بیدختی | انتخابات 1402

نامزد مجلس بیرجند، درمیان و خوسفدکترای هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریفموسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی آوای هوشمند سخناشتغال برای بیش از 3000 نفر غیرمستقیممدرس دانشگاه صنعتی شریفپژوهشگر و مدیر پژوهشیمسلط به انگلیسی، عربی و روسی