س

سفرنامه اربعین حمید درویشی شاهکلائی

۸عضو
س
۸ عضو

سفرنامه اربعین حمید درویشی شاهکلائی

سفره‌ای که زود جمع شد

۲۶ مهر ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

۹:۲۸

گاهی زود سفره جمع میشود

۹:۲۹

۱۵ مهر ۱۳۹۹

واقعیتشو که میثم گفته بود:این غم کم نیست
لیاقتشو
ندارم آقا
بیام حرمت

اما دنبال یک چیز بودم خودم را آروم کنم و جاموندگی امسال رو #توجیه کنه.یاد این قضیه افتادم که پارسال پنج روز تو راه پیاده‌روی بودم! بنابراین سهمیه امسال رو پارسال پیشاپیش استفاده کرده‌ام!

۱۹:۰۲