عکس پروفایل علی طاهری 🇵🇸ع

علی طاهری 🇵🇸

بسم اللَّه الرحمن الرحيممن دنبال این هستم که روش کار کردن از ما برجای بماند نه موشکی که فرستاده‌ایم به هوا.طهرانی مقدم! zihejr.blog.ir