عکس پروفایل سید مجتبی فرشچیس

سید مجتبی فرشچی

کارشناس ارشد رشته آمار اقتصادی از شهید بهشتی تهران، کارشناس ارشد رشته مدیریت شهری از دانشگاه شهرداری ها، مدیر مجموعه تخصصی "اطمینان شرق" ، کارشناس خبره دادگستری در رشته امور شهرداری.