عکس پروفایل 𝑭𝒊𝒓𝒐𝒛𝒊, 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒂𝒎

𝑭𝒊𝒓𝒐𝒛𝒊, 𝑬𝒕𝒆𝒔𝒂𝒎

مشاور پایه هشتم و نهم مدرسه تیزهوشان اف ریاضی