عکس پروفایل محمدهادی قاسمیم

محمدهادی قاسمی

زیاده گویی دلیل بر پُرباری نیست/درخت هرچه پُر بارتر،افتاده تر