عکس پروفایل کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران| IUMSک
۴۶۵ عضو

کانال رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران| IUMS

وب سایت: https://iums.ac.irرسانه رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:https://instagram.com/iums.official