عکس پروفایل شبکه ملی بهره‌وری ایرانش
۱.۶هزار عضو

شبکه ملی بهره‌وری ایران

این گروه برای تعامل و همفکری میان متخصصین، مشاورین، انجمن‌ها و دغدغه‌مندان حوزه بهره‌وری ایجاد شده است.