عکس پروفایل خوشنویسی دانش آموزان علامه حلی ۵ ✍️خ
۸۱ عضو

خوشنویسی دانش آموزان علامه حلی ۵ ✍️

یک صفحه مطلب آموزشی با فونت ایران نستعلیق + یک برگه دست‌نویس1. در حروف متصل بعد از حرف Shift+J بزنین2. در حروف تنها، قبل از حرف کشیدگی رو بزنیننکته: با چند بار زدن کشیدگی، اندازۀ کشیدگی تغییر می‌کنه
حتما هر چند کلمه یکبار، سعی کنین یک کشیدگی باشه