عکس پروفایل سینا وی سیس
۱.۵هزار عضو

سینا وی سی

شرکت توسعه دانش بنیان سینا، بازو سرمایه گذاری خطرپذیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی