عکس پروفایل هسته مقاومت بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمده
۱۹۹ عضو

هسته مقاومت بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد

امام خمینی(ره):بایدبسیجیان جهان اسلام درفکرایجادحکومت جهانی اسلامی باشندواین شدنی است چراکه بسیج تنهامنحصر به ایران اسلامی نیست؛باید هسته های مقاومت درتمامی جهان بوجود آورد ودرمقابل شرق وغرب ایستادهسته مقاومت بین الملل بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویر احمد