عکس پروفایل مجله پژوهش های خشکسالی وتغییراقلیمم
۱۱۶ عضو

مجله پژوهش های خشکسالی وتغییراقلیم

مجله پژوهش های خشکسالی وتغییراقلیم دانشگاه بیرجند متعلق به گروه پژوهشی خشکسالی وتغییراقلیم دانشگاه بیرجند آماده دریافت مقالات پژوهشگران در رشته های مهندسی آب،جغرافیا،عمران، زراعت، خاک، مرتع و محیط زیست و...درزمینه های خشکسالی وتغییراقلیم می باشد.