عکس پروفایل تحول نهادی تعلیم و تربیت ایرانت
۲۶۷ عضو

تحول نهادی تعلیم و تربیت ایران

این گروه برای ارائه دیدگاهها و گفتگو در مورد تحول تمدنی نظام تعلیم و تربیت، مبتنی بر رویکرد معماری نهادی ایجاد شده است.