عکس پروفایل ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتیا
۲.۱هزار عضو

ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی

این گروه توسط ایتات به منظور #شناسایی و جمع آوری، #فرآوری و همچنین #توسعه و #ترویج #ایده ها و #تجربیات آموزشی و تربیتی ایجاد شده است.شنبه تا3شنبه فقط ارسال ایده5شنبه درخواستها و اعلانهاجمعه ها تعطیل