موسسه فرهنگی آموزشی شهید محلاتی ( ره)

موسسه فرهنگی آموزشی شهید محلاتی ( ره)

۱۰۱۲ عضو

موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محلاتی واقع در شهرک شهید محلاتی (ره) موسس کلیه ی مدارس غیردولتی و متولی آموزش شهرک تلفن ۲۲۴۵۷۳۰۵_۲۲۴۵۱۷۵۷_۲۲۴۴۶۷۱۳ فکس ۲۲۴۴۶۷۸۴ Web: mahalaty.ir Email: mahalaty@chmail.ir @mahallatischools

مشاهده در اپلیکیشن «بله» مشاهده در وب اپلیکیشن «بله»