عکس پروفایل گروه علوم تربیتی دانشگاه علم و فرهنگ گ
۱۷ عضو

گروه علوم تربیتی دانشگاه علم و فرهنگ

این گروه ویژه اطلاع رسانی به دانشجویان محترم رشته های آموزش و بهسازی منابع انسانی و مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۴۰۲ ایجاد شده است. بیجندی مدیر گروه