عکس پروفایل جمعیت خیریه صبح امیدج
۳۴.۳هزار عضو

جمعیت خیریه صبح امید

undefinedحمایت از خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان محرومundefinedکمک به اشتغال نیازمندان و کارآفرینی در مناطق محرومundefinedحمایت از گروه‌های خیریه دانشجویی و مردمیundefinedشبکه سازی و هم افزایی بین مجموعه‌های خیریهکمک:۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۳۰۰۹ارتباط با ما:@sobheomid_1۰۹۱۰۸۶۸۶۲۰۰