عکس پروفایل کیهانیک

کیهانی

امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی