عکس پروفایل گروه هنری خزان ارغوانگ

گروه هنری خزان ارغوان

۲۱۲عضو
عکس پروفایل گروه هنری خزان ارغوانگ
۲۱۲ عضو

گروه هنری خزان ارغوان

نمایش‌هایمصیبت‌نامه ۱۳۹۲اشک شب ۱۳۹۳خزان ارغوان ۱۳۹۶خزان ارغوان ۱۳۹۷خزان ارغوان ۱۳۹۸گوشه‌ی خاموش فراموش شده ۱۳۹۹خزان ارغوان ۱۴۰۰تو هم آن‌جا بودی ۱۴۰۱بیا دیر می‌شود ۱۴۰۲
KhazaneArghavan.ir

۲۷ آذر

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail

۱۶:۳۴

thumnail
#گزارش_تصویرینظر مخاطبان محترمپس از تماشای شب سوم، نمایش «تو هم آنجا بودی...!»
مجری طرح شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

۱۶:۴۵

۲۸ آذر

thumnail
#یادگاریپس از سه شب اجرای موفقنمایش «تو هم آن‌جا بودی...»در شهرستان بوشهر، شهر جم
تصویر اولخانواده خزان ارغوان

۱۲:۲۱

thumnail

۱۲:۲۱

thumnail
#یادگاریپس از سه شب اجرای موفقنمایش «تو هم آن‌جا بودی...»در شهرستان بوشهر، شهر جم
تصویر اولگروه محترم بازیگران
تصویر دومگروه محترم کارگردانی
تصویر سومگروه محترم گریم
تصویر چهارمگروه محترم نور

۱۲:۲۲

thumnail

۱۲:۲۲

thumnail

۱۲:۲۲

thumnail

۱۲:۲۲

thumnail

۱۲:۲۲

thumnail
#یادگاریپس از سه شب اجرای موفقنمایش «تو هم آن‌جا بودی...»در شهرستان بوشهر، شهر جم
تصویر اولگروه محترم رسانه
تصویر دومگروه محترم اجرایی
تصویر سومگروه محترم صحنه
تصویر چهارمگروه محترم صدا

۱۲:۲۳

thumnail

۱۲:۲۳

thumnail

۱۲:۲۳

thumnail

۱۲:۲۳

thumnail

۱۲:۲۳