ب
۱۳۳ عضو

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسیwww.knti.irتلفن های تماس: ۶۶۵۰۵۲۴۹ - ۶۶۵۲۱۵۶۳نمابر: ۸۹۷۸۱۴۷۶تلفن همراه : ۰۹۱۲۷۲۶۱۶۴۶آدرس شبکه های اجتماعی:@kntcharity