عکس پروفایل برنامهٔ «ماجرا»ب

برنامهٔ «ماجرا»

۴۰۶عضو

۲۲ بهمن

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت ششم:پهلوی و مسأله جوانان
کارشناس:محمود ذکاوت
undefined یک‌شنبه ۲۲ بهمن، حوالی ساعت ۲۱:۱۵شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۰۰

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت ششم: پهلوی و مسأله جوانان کارشناس: محمود ذکاوت undefined یک‌شنبه ۲۲ بهمن، حوالی ساعت ۲۱:۱۵ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB
thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
undefined پهلوی و مسأله جوانانundefined با حضور محمود ذکاوت
undefined یکشنبه ۲۲ بهمن ساعت۲۱شبکه۴
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۰۶

۲۳ بهمن

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت هفتم:پهلوی و مدیریت فرهنگی
کارشناس:سجاد صفار هرندی
undefined دو شنبه ۲۳ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۱:۳۰

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت هشتم:پهلوی و انتخابات
کارشناس: علی ططری
undefined سه شنبه ۲۴ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۹:۴۴

۲۵ بهمن

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت نهم:پهلوی و مقوله وابستگی
کارشناس: محمد جعفربگلو
undefined چهار شنبه ۲۵ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۳:۵۷

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت پنجم: پهلوی و مسأله زنان کارشناس: خانم منظر خیّر حبیب‌اللهی undefined یک‌شنبه ۲۲ بهمن، حوالی ساعت ۲۱:۱۵ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۷۰.۰۶ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت پنجم:پهلوی و مسأله زنان
کارشناس:خانم منظر خیّر حبیب‌اللهی
undefined شنبه ۲۱ بهمن
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۴:۵۳

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت ششم: پهلوی و مسأله جوانان کارشناس: محمود ذکاوت undefined یک‌شنبه ۲۲ بهمن، حوالی ساعت ۲۱:۱۵ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۶۸.۶۱ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت ششم:پهلوی و مسأله جوانان
کارشناس:محمود ذکاوت
undefined یک‌شنبه ۲۲ بهمن
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۴:۵۹

۲۶ بهمن

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت دهم:دینداری در دوره پهلوی
کارشناس:صابر جعفری
undefined پنج شنبه ۲۶ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۳:۳۹

۲۸ بهمن

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت هفتم: پهلوی و مدیریت فرهنگی کارشناس: سجاد صفار هرندی undefined دو شنبه ۲۳ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۷۰.۸ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت هفتم:پهلوی و مدیریت فرهنگی
کارشناس:سجاد صفار هرندی
undefined دو شنبه ۲۳ بهمنشبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۵۴

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت هشتم: پهلوی و انتخابات کارشناس: علی ططری undefined سه شنبه ۲۴ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۷۰.۶۵ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت هشتم:پهلوی و انتخابات
کارشناس: علی ططری
undefined سه شنبه ۲۴ بهمنشبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۵۶

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت نهم: پهلوی و مقوله وابستگی کارشناس: محمد جعفربگلو undefined چهار شنبه ۲۵ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۴۷.۷۸ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت نهم:پهلوی و مقوله وابستگی
کارشناس: محمد جعفربگلو
undefined چهار شنبه ۲۵ بهمنشبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۵۷

برنامهٔ «ماجرا»
undefined • برنامه ماجرا undefined ماجرای فجر انقلاب قسمت دهم: دینداری در دوره پهلوی کارشناس: صابر جعفری undefined پنج شنبه ۲۶ بهمن، حوالی ساعت ۱۶ شبکه ۴ سیما undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

mp3.mp3

۹۰.۲۳ مگابایت
undefined صوت برنامه •
• برنامه ماجراundefined ماجرای فجر انقلاب
قسمت دهم:دینداری در دوره پهلوی
کارشناس:صابر جعفری
undefined پنج شنبه ۲۶ بهمنشبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۵۸

۲۹ بهمن

thumnail
undefined سهم آمریکا و اروپا از نفت ایران در دوره پهلوی/ خروج سرمایه انسانی از بخش کشاورزی در روستاها و به وجود آمدن حاشیه‌نشینی در شهرها
undefined برنامه ماجرا undefined ماجرای پهلوی و مدیریت اقتصادی
undefined باحضور محمد جعفری
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۴:۴۴

thumnail
undefined فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را باید دوره غیبت دولت از عرصه فرهنگ دانست
undefined برنامه ماجرا undefined ماجرای پهلوی و مدیریت فرهنگی
undefined باحضور سجاد صفار هرندی
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۴:۴۸

۱ اسفند

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined شب اول: شنبه ۵ اسفند
undefined از ولادت تا غیبت• کارشناس: ‌احمد فلاح‌زاده
undefined دوران غیبت صغری• کارشناس: ‌مجید احمدی کچایی
undefined حوالی ساعت ۲۱شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۲۷

۲ اسفند

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined شب دوم: یکشنبه ۶ اسفند
undefined دوران غیبت کبری: • کارشناس: ‌مجتبی کلباسی
undefined حوالی ساعت ۲۱شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۱:۳۲

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined شب اول: شنبه ۵ اسفند
undefined از ولادت تا غیبت• کارشناس: ‌احمد فلاح‌زاده
undefined دوران غیبت صغری• کارشناس: مجید ‌احمدی کچایی
undefined شب دوم: یکشنبه ۶ اسفند
undefined دوران غیبت کبری: • کارشناس: ‌مجتبی کلباسی
undefined حوالی ساعت ۲۱شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۱:۴۵

۵ اسفند

thumnail
ویژه برنامه زنده از جمکران• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined شب اول: شنبه ۵ اسفند
undefined از ولادت تا غیبت• کارشناس: ‌احمد فلاح‌زاده
undefined دوران غیبت صغری• کارشناس: ‌مجید احمدی کچایی
undefined حوالی ساعت ۲۱شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۹:۴۴

۶ اسفند

thumnail
ویژه برنامه زنده از جمکران• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined شب دوم: یکشنبه ۶ اسفند
undefined دوران غیبت کبری: • کارشناس: ‌مجتبی کلباسی
undefined حوالی ساعت ۲۱شبکه ۴ سیما
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۲:۲۶

thumnail
• برنامه ماجراundefined ماجرای پیشوای منتظَر
undefined ویژه برنامه نیمه شعبان السلام علیک یا صاحب الزمان
undefined جهت پیوستن به کانال بله ماجرا روی این نشانی بزنید: ble.ir/join/DcnRniVsmB

۱۶:۱۴