عکس پروفایل مهران صمدنژادم

مهران صمدنژاد

هیچ اگر سایه پذیرد، ما همان سایهٔ هیچیم...