عکس پروفایل Ali.ghA

Ali.gh

گر چه وصالش نه به کوشش دهندهر قدر ای دل که توانی بکوش