عکس پروفایل محمد حسین تسخیریم

محمد حسین تسخیری

عضو برنامه مطالعات علوم دقیقه در موسسه علم و سیاست اشراقسردبیر وبسایت علم و سیاست@scienceandpoliticsسردبیر نقدنامه علوم انسانیکارشناسی ارشد فلسفه علم