عکس پروفایل معلم ثانی(طرح ولایت)م
۸۱۵ عضو

معلم ثانی(طرح ولایت)

زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلّم ثانی برای زنان جهان خواهد بود پس از معلم اول كه زنان مجاهد صدر اسلام بودند.
مقام معظم رهبری
مسیر ارتباطی ستاد خواهران دوره ی کشوری طرح ولایتارتباط با ادمین در پیام رسان بلهundefinedundefined@yamahdi255