عکس پروفایل مرتضی اخویم

مرتضی اخوی

«تغییر شرایط خارجی کافی نیست، جان‌های ما نیاز به تطهیر دارند.»