عکس پروفایل محمد حسینیم

محمد حسینی

برما گذشت نیک وبد،اماتو روزگار ،فکری به حال خویش کن.....این روزگار نیست........به یزدان اگر ما خرد داشتیم ....کجا این سرانجام بد داشتیم .