عکس پروفایل نهضت مردمی پوستر انقلابن
۸۸۵ عضو

نهضت مردمی پوستر انقلاب

نهضت مردمی پوستر انقلاب حرکتی است هنری ودر جهت ابلاغ رهنمودهای ولی امرمسلمین به مخاطب جهانی با زبان گرافیک