عکس پروفایل روابط عمومی، صفار

روابط عمومی، صفا

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط خوب، همراه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان است. به عبارت دیگر روابط عمومی پل ارتباط با مخاطبین است..................کارشنارسی ارشد روابط عمومی