عکس پروفایل کانال رسمی دانشگاه صنعتی قمک
۲.۹هزار عضو

کانال رسمی دانشگاه صنعتی قم

تازه ترین اخبار، اطلاعیه و رویدادها در کانال رسمی دانشگاه صنعتی قم
وب سایت:undefined http://www.Qut.ac.ir
undefinedآدرس: قم- بلوارشهید سردار خداکرم- جاده قدیم قم تهران
025-36641601 :تلفنundefined025-36641604 :فاکسundefined