عکس پروفایل پیگیری سفارشات رزماری شاپپ

پیگیری سفارشات رزماری شاپ

۴عضو
عکس پروفایل پیگیری سفارشات رزماری شاپپ
۴ عضو

پیگیری سفارشات رزماری شاپ

در این کانال بصورت ۲۴ ساعته میتوان از وضعیت سفارشات خود آگاه شوید

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

ارسالی۱۴۰۱.۱۰.۰۱۲گیرنده:سرکار خانم عاطفه تکلوکد پیگیری مرسوله:۲۰۱۳۲۰۱۳۱۸۰۰۰۱۲۸۰۰۳۳۹۱۱۴باتشکر از حمایت شماundefined

۸:۱۹

۹ اسفند ۱۴۰۱

ارسالی ۰۸.۱۲.۱۴۰۱گیرنده :آقای خسروی کد پیگیری مرسوله :۲۰۱۳۲۰۱۳۴۴۰۰۰۸۵۵۲۰۰۶۹۱۱۴

۱۰:۲۴

ارسال۱۴۰۱.۱۲.۸گیرنده:آقای فرخیکد پیگیری مرسوله :۲۰۱۳۲۰۱۳۴۴۰۰۰۸۶۱۶۰۶۸۷۱۱۴باتشکر از حمایت شماundefined

۱۰:۲۹

۱۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال۱۴۰۱.۱۲.۱۰گیرنده:آقای عصاریکد پیگیری :۲۰۱۳۲۰۱۳۴۷۰۰۰۰۲۲۸۰۷۶۶۱۱۴باتشکر از حمایت شماundefined

۵:۰۷