عکس پروفایل عضو روشنگر شو (۲۰ بگیر)ع
۲۷۷ عضو

عضو روشنگر شو (۲۰ بگیر)

مصوبه جدید گزینش دانشجو ، ۶۰ درصد نمره کنکور از آزمونهای مدارس استخراج و ۴۰ درصد بقیه نمره کنکور می باشد.با تهیه فیلم آموزشی روشنگر که از بهترین دبیران حرفه ای تهیه شده موفقیت فرزندان شما تضمین می‌کندخرید www.roshangar.onlinedigikala یاتماس 02145181000