عکس پروفایل دبیرخانه جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشدد
۴۷۴ عضو

دبیرخانه جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد

این کانال جهت اطلاع رسانی یازدهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد ایجاد شده استجهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی https://ecf.roshd.ir/مراجعه نمایید