عکس پروفایل صادق ذوفنص

صادق ذوفن

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگرکز آتش درونم دود از کفن برآید