س

ساعدی

هر دری بسته بود جز در پر فیض حسیناین در خانه عشق است که باز است هنوز