س

ساعدی

هر دری بسته شود جز در پر فیض حسیناین در خانه عشق است که باز است هنوز