عکس پروفایل مکیم

مکی

روز مرگ من بُود روزی که اشک چشم منگونه ام را تر نسازد در عزای فاطمه