عکس پروفایل جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینیج
۷۹۹ عضو

جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

کانال اطلاع رسانی نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینیشرکت کنندگان: دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه، فنی حرفه ای و کاردانش، اولیای دانش آموزان، فرهنگیان