عکس پروفایل Tabriz Green CyclistsT

Tabriz Green Cyclists

۲۴۵عضو
عکس پروفایل Tabriz Green CyclistsT
۲۴۵ عضو

Tabriz Green Cyclists

undefinedگسترش فرهنگ صحیح دوچرخه سواریundefinedundefined09397301303undefined رکاب زنان سبز تبریز

۴ اردیبهشت

undefined چهارشنبه عصر ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 18:20
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ناصر نادرکیاundefined 09143108218
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۲۲:۱۰

۶ اردیبهشت

undefined پنجشنبه عصر ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 17:30
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 17:50
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با خانم دکتر عباسعلیزادهundefined 09143028867
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۸:۱۴

۸ اردیبهشت

undefined شنبه عصر ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 18:20
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ناصر نادرکیاundefined 09143108218
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۲:۴۳

۹ اردیبهشت

undefined یکشنبه عصر ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:40
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:00
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ابراهیم مبین شهیرundefined 09144137441
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۳:۵۳

undefined دوشنبه عصر ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 18:20
مقصد : ائل‌گلی (از مسیر باسمنج)
هماهنگی با آقای مهدی وفافرundefined 09143150893
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۲۰:۲۴

۱۱ اردیبهشت

undefined چهارشنبه عصر ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 17:30
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 17:50
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با خانم دکتر عباسعلیزادهundefined 09143028867
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۹:۵۴

۱۵ اردیبهشت

undefined یکشنبه عصر ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 19:10
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:30
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ابراهیم مبین شهیرundefined 09144137441
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۳:۱۶

۱۹ اردیبهشت

undefined پنجشنبه عصر ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 18:20
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ناصر نادرکیاundefined 09143108218
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۹:۵۴

۲۰ اردیبهشت

undefined جمعه صبح ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : نصف راه - زیر پلساعت حرکت : 07:00
مقصد : دره هیلی
اعضای محترم صبحانه مختصری به همراه داشته باشید و زمان تقریبی اتمام برنامه ساعت 13:00 می‌باشد.اعضای محترم لطفا از سلامت دوچرخه خود اطمینان داشته باشید و همچنین لوازم پنچرگیری به همراه داشته باشید.
هماهنگی با آقای رضا مسگرundefined 09144058209
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۶:۵۸

۲۲ اردیبهشت

undefined یکشنبه عصر ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 19:10
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:30
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ابراهیم مبین شهیرundefined 09144137441
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۵:۴۱

۲۳ اردیبهشت

Tabriz Green Cyclists
undefined یکشنبه عصر ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined undefined برنامه دوچرخه سواری ایستگاه اول : پارک خاقانی ساعت حرکت : 19:10 ایستگاه دوم : درب دانشگاه ساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:30 مقصد : ائل‌گلی هماهنگی با آقای ابراهیم مبین شهیر undefined 09144137441 undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefined undefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.
undefined اصلاحیه :برنامه امروز عصر به مقصد ائل‌گلی، نیم ساعت زودتر اجرا خواهد شد.
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:40
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:00

۶:۲۲

۲۶ اردیبهشت

undefined چهارشنبه عصر ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با خانم دکتر عباسعلیزادهundefined 09143028867
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۰:۱۰

۲۷ اردیبهشت

undefined پنجشنبه عصر ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : ۵.۴۵بعد از ظهرایستگاه دوم درب دانشگاه. ساعت ۶
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با خانم دکتر عباسعلیزادهundefined 09143028867
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۴:۳۴

undefined جمعه صبح ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : آبرسان هتل گسترشساعت حرکت : 07:30
مقصد : سد نهند
-مسیر رفت از جاده سد مدنی و مسیر برگشت از ونیار جاده قدیم اهر خواهد بود، زمان تقریبی بازگشت ۱۴ می‌باشد.

هماهنگی با آقای رضا مسگرundefined 09144058209
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۲:۲۰

thumnail

۱۸:۰۵

۲۹ اردیبهشت

undefined شنبه عصر ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 18:00
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 18:15
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ناصر نادرکیاundefined 09143108218
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۳:۴۴

undefined یکشنبه عصر ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : 19:10
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : 19:30
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی با آقای ابراهیم مبین شهیرundefined 09144137441
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۴:۴۹

۲ خرداد

undefined پنجشنبه عصر ۳ خرداد ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : پارک خاقانیساعت حرکت : ۱۸
ایستگاه دوم : درب دانشگاهساعت حرکت ایستگاه دوم : ۱۸.۲۰
مقصد : ائل‌گلی
هماهنگی خانم شمسی عباسعلیزادهundefined 09143028867
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۱۲:۳۰

۳ خرداد

undefined جمعه صبح ۴ خرداد ۱۴۰۳undefined
undefined برنامه دوچرخه سواری
ایستگاه اول : فلکه دانشگاهساعت حرکت : 07:00
مقصد : روستای شیبلی
-مسیر رفت و برگشت ۷۰ کیلومتر خواهد بود که شامل هر دو مسیر آسفالت و خاکی می‌باشد.

هماهنگی با آقای علی علیپورundefined 09304596828
undefinedشرکت برای عموم آزاد می‌باشد.undefinedundefined استفاده از كلاه ایمنی، رعایت نظم گروهی و داشتن بيمه ورزشی و چراغ خطر دوچرخه برای همه الزامى می‌باشدundefined
توجهundefinedبرنامه‌ها دوستانه می‌باشد و حضور در برنامه با اختيار خود شخص می‌باشد و هر شخص مسئوليت خودش را دارد و هيچ شخصى مسئول شخص ديگرى نمی‌باشد.

۶:۲۶

thumnail

۱۷:۳۳