عکس پروفایل تدبردر ساحت بیت ☀️🌙ت
۷۷۳ عضو

تدبردر ساحت بیت ☀️🌙

undefined این کانال بنا دارد مسائل حوزه، ضرورت ازدواج،معیارهای انتخاب، اصلاح نگرش به ازدواج و مسائل مورد نیاز عزیزان مجرد، برای ورود به ساحت بیت آسمانی ارائه نماید.
undefined کانال سوال محور است، می توانید سوالات خود را در این حیطه به شناسه @mganjib ارسال کنید.