س

سید میثم

از خاک بیشتر نَه، که از خاک کمتریم ...