عکس پروفایل قاسمی پورق

قاسمی پور

طرح ولایت یعنی آموختن معنای واقعی فرهنگ و کار فرهنگی.