عکس پروفایل شبکه رفع نیاز فناورانهش
۱۱۵ عضو

شبکه رفع نیاز فناورانه

Technology Brokerage Networkکارگزار رفع نیاز فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
** لطفا در خصوص نوع درخواست تامین/تولید/دانش فنی دقت فرمایید.