عکس پروفایل اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراثا
۲۵۹ عضو

اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث

حوزه های اندیشه ای و سیاست پژوهی اندیشکده: فرهنگ و جهانگردی، جهانگردی و ارتباطات، برنامه ریزی و سیاست گذاری جهانگردی و میراث، اقتصاد جهانگردی، هویت و میراث ( اعم از میراث فرهنگی، طبیعی، صنعتی و...) و سایر مسائل و ظرفیت های این حوزه می باشد.