عکس پروفایل دانشگاه سمناند
۷۱۸ عضو

دانشگاه سمنان

❇️ کانال رسمی #دانشگاه_سمنانsemnan.ac.ir☎️ تلفن روابط عمومی:02331535869✅ سامانه پیامکى: 30002314
✅ كانال رسمي #ایتا👇https://eitaa.com/unisemnan✅ كانال رسمی #سروش:👇https://splus.ir/unisemnan