عکس پروفایل شهر ورزشی شهروند ورزشی ش
۳۵ عضو

شهر ورزشی شهروند ورزشی

معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
✅ زمان بندی مسابقات هندبال
👩بانوان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۱۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتسال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۱۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۱۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
✅ زمان بندی مسابقات فوتبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۱۸

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
💥فینال مسابقات فوتبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۲۱:۴۶

۴ فروردین

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۴۶

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📊 نمودار نهایی مرحله حذفی فوتبال در پایان مسابقات
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۴۷

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات والیبال
👩بانوان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۴۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات والیبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۴۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
✅ زمان بندی مسابقات والیبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۴۹

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
✅ زمان بندی مسابقات والیبال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۵۰

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتسال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۵۰

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتسال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۵۰

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتسال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۵۰

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات فوتسال
👦🏻 آقایان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۸:۵۱

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📊 نمودار نهایی مرحله حذفی والیبال در پایان مسابقات
👩بانوان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۳۸

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
🎉 مقام آوران مسابقات شنا
👦🏻 آقایان
💰 جوایز  نقدی  و غیر نقدی این رقابت ها در تاریخ 17 فروردین 1402 در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۳۹

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📌نتایج مسابقات هندبال
👩بانوان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۳۹

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
📊 نمودار نهایی مرحله حذفی هندبال در پایان مسابقات
👩بانوان
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۳۹

thumnail
🏆دهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد
🎉 مقام آوران مسابقات ژیمناستیک در بخش ترامپولین
👩 بانوان
💰 جوایز  نقدی  و غیر نقدی این رقابت ها در تاریخ 17 فروردین 1402 در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد.
#شهر_ورزشی  #شهروند_ورزشی #دهمین #المپیاد #ورزشی #محلات #شهر_میراث_جهانی_یزد 💠سازمان فرهنگی اجتماعی #ورزشی شهرداری یزد
🆔 @YazdVarzeshi

۹:۳۹