عکس پروفایل دبستان دخترانه محرابد

دبستان دخترانه محراب

۷۲۳عضو
عکس پروفایل دبستان دخترانه محرابد
۷۲۳ عضو

دبستان دخترانه محراب

پیش‌دبستان و دبستان دخترانه غیردولتی محراب
شماره تماس:۰۲۱۳۳۱۹۴۴۴۱آدرس:خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، چهارراه فرزانه، خیابان داوودآبادی، پلاک۲۴Google map: https://goo.gl/maps/sj1NnMRtXAQ2

۱ اردیبهشت

thumnail

۱۵:۵۳

thumnail

۱۵:۵۳

thumnail
undefined️انجام چک بهداشتی موی دانش آموزان توسط متخصص @Mymehrab

۱۵:۵۹

thumnail
undefined️عکاسی جشن فارغ التحصیلیاز دانش آموزان پایه اول و ششم @Mymehrab

۱۶:۰۱

thumnail
undefined️نمونه ی دستخط دانش آموز پایه پنجمابتدای سال تحصیلیو هم اکنونundefined
پیشرفت حق و انتخابِ ماستundefined
@Mymehrab

۱۶:۰۴

thumnail
undefined️برگزاری جلسه ی انجمن اولیا و مربیانundefined️فروردین ۰۳@Mymehrab

۱۶:۱۲

thumnail
undefined️به وقتِ یادگیریِ زبانِ دومundefined️اجرای داستان باد شمالی و خورشید
undefined️گروه اول
@Mymehrab

۱۶:۱۸

thumnail
undefined️به وقتِ یادگیریِ زبانِ دومundefined️اجرای داستان باد شمالی و خورشید
undefined️گروه دوم
@Mymehrab

۱۷:۲۵

thumnail
undefined️به وقتِ یادگیریِ زبانِ دومundefined️اجرای داستان باد شمالی و خورشید
undefined️گروه سوم
@Mymehrab

۱۷:۳۲

thumnail
undefined️برگزاری جلسه ی شورای دانش آموزیundefined️فروردین ۰۳@Mymehrab

۱۷:۳۴

۳ اردیبهشت

thumnail
undefined هزار و چهارصد و سه تازه از راه رسیده بود ؛با سپیدترین صفحاتِ تاریخ...🪧و ما دویدیم و دویدیم تا به آن رویدادِ بزرگ رسیدیم؛undefined
به مهمانیِ بزرگ همه‌ی محرابی‌هابه آن‌ها که دست در دستِ هم داده بودند به مهر،و قصدِ ساختن داشتند.به رنگی ترین بازارچه ی تهران ...🥰و شما آمدیدundefinedبا مهربان ترین قلب های دنیا...undefined
حضور و حمایت تک تک اولیای محترم،
زحمات همه‌ی همکاران محرابی
و تلاش همه‌ی دانش آموزانمان را قدردانیمundefined


undefined گزارش تصویری نمایشگاه کارآفرینی محراب🧩 بهار ۱۴۰۳#دست_در_دستِ_هم
@Mymehrab

۹:۴۷

۴ اردیبهشت

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail
undefined بازارچه ی خیریه ی محرابی ها
undefined️بهار ۱۴۰۳
@Mymehrab

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

thumnail

۱۰:۲۵

۶ اردیبهشت

thumnail
undefined دعوتید به شرکت در
چالش جدید محرابی ها
به مناسبت روز معلم:
undefined

undefinedیک نامه ی کوتاه برای هر کدام از آموزگارانِ مدرسه (آموزگار فعلی ،قبلی،کادر دبستان)به انتخابِ خودتان نوشته ،بابت یک موضوع،رفتار،اخلاق یا خاطره ی مشخصی که برایتان ساخته از او تشکر کنید و روز معلم را به ایشان تبریک بگویید.نامه ی خود را با صدای بلند خوانده و وویس/صدای ضبط شده ی تان را به پشتیبانی محراب ارسال کنید.
undefined ملاکهای انتخاب نامه ی برتر:
undefined️کلیشه ای و تکراری نبودنِ جملاتundefined️محتوای با کیفیت و ادبیundefined️لحنِ مناسب در خوانشِ نامهundefined️متنِ نامه، نوشته ی خود دانش آموز باشد.
#نامه_ای_برای_آموزگارم@Mymehrab

۷:۱۵